Hakka blogi jälgijaks - sisesta oma meiliaadress ja saad teated uutest juttudest siin
Email again:

Euroopa Investitsioonipanga huvi Ida-Euroopa vastu suureneb 02.10.1995

Postimees, lehekülg 16
Print

1958. aastal loodud Euroopa Investitsioonipanga (EIB) näol on tegu Euroopa Liidu (EL) ühe vanima institutsiooniga. Peamiselt antakse laene ja garantiisid ELi vaesemate piirkondade arendamiseks, ent järjest tuntavam on EIB kohalolek ka väljaspool ELi piire. Aastast 1990 annab investitsioonipank laene ka Ida-Euroopa riikidele; esimene laen Eesti valitsusele anti 1993. aastal.

Euroopa Investitsioonipank (European Investment Bank, EIB) loodi kogu Euroopa Liidule (tollasele Euroopa Majandusühendusele) aluse pannud Rooma leppega. 1957. aasta 25. märtsil alla kirjutatud ning 1958. aastal jõustunud Rooma leppe 130. artikkel nimetab kolm loodava Euroopa Investitsioonipanga tegevuse eesmärki: a) ELi vähemarenenud piirkondade arendamiseks antavad laenud, b) ühisturu loomist tagavate projektide toetamine, mille finantseerimine liikmesriigi poolt üksi pole projekti mahu või iseloomu tõttu võimalik, c) mitme liikmesriigi ühisprojektide toetamine juhul, kui nende finantseerimine riikide eelarvetest üksi pole otstarbekas.

 

Laenud, mitte abi

On oluline rõhutada, et Euroopa Investitsioonipank on Euroopa Liidu struktuuris iseseisev institutsioon, kes annab projektidele laene ning ei tegele (tagastamatu) arenguabi andmisega. Et EIB osanikeks on ELi liikmesriigid, omab ta rahaturgudel raha laenates parimat, AAA-reitingut, mis aitab edasi laenamisel intresse suhteliselt madalal hoida. EIB laenab nii valitsustele kui erasektorile. Kui veel kümne aasta eest moodustasid valitsuste garanteeritud laenud 80% kõigist laenudest, siis tänaseks on valitsustele antavate laenude osakaal langenud 40%-ni.

Reeglina annab EIB laene kuni 50% ulatuses projektide kogumaksumusest; reeglina on laenu tagasimaksmise tähtaeg 7-12 aastat, kuid võib infrastruktuuri projektide puhul olla ka üle 20 aasta. 1981. aastast peale on Euroopa Investitsioonipank arveldanud ELi tulevases rahaühikus, eküüs, millega on tõstnud eküü tuntust ning usaldatavust. Kui veel kümne aasta eest pärines pool EIB rahast välismaistelt kapitaliturgudelt, siis praegu pärineb kolmveerand rahast ELi kapitaliturgudelt.

Euroopa Investitsioonipanga kõrgeimaks organiks on panga nõukogu (Board of Governors), mis koosneb Euroopa Liidu liikmesriikide rahandus- või majandusministritest. Panga töö sisulise juhtimisega tegeleb viieks aastaks nimetatav 25-liikmeline juhatus (Board of Directors), kelle pädevuses on finantseeritavate projektide ja laenutingimuste kinnitamine. Panga peakorteris Luxembourgis töötab üle 800 inimese.

Vastavalt 1992. aastast pärit Maastrichti leppe seisukohtadele antakse laene projektidele ja programmidele majanduse, tehnika, keskkonnakaitse ja rahanduse valdkondades. Viimase viie aasta jooksul on Euroopa Liidus kõige enam toetatud regionaalse arengu projekte (kokku 52 miljardi eküüga), järgnevateks teemadeks on infrastruktuur (23 miljardit), keskkonnakaitse (18 miljardit), tööstus (14 miljardit) ja energeetika (14 miljardit). Viimastel aastatel on EIB üha enam tähelepanu pööramas transeuroopa võrgustiku (Trans-European Network, TEN) projektide finanseerimisele. Et transeuroopa võrgustiku idee on koguni Maastrichti leppes mainimist leidnud, eraldas investitsioonipank TEN-i raames möödunud aastal 7,2 miljardit eküüd laenudeks infrastruktuuri (peamiselt transpordi-) projektidele.

Kuigi üheks Euroopa Investitsioonipanga

 

eesmärgiks

on ELi eri piirkondade arengutasemete võrdsustamine majandusliku kasvu stimuleerimise läbi vaesemates liikmesriikides, toetatakse projekte eranditult kõigis liikmesriikides. 1994. aastal olid suurimateks laenusaajateks üle 3 miljardi eküüga Hispaania ja Itaalia, kellele järgnesid mõneti üllatuslikult Prantsusmaa (2,5 miljardit), Suurbritannia (2,5 miljardit) ning Saksamaa (2,4 miljardit). Eelmisel, 1994. rahandusaastal investeeriti Euroopa Liidu 12-s liikmesriigis 17,3 miljardit eküüd. Kolm tänaseks juba liitunud riiki - Austria, Rootsi ja Soome - said samal aastal transpordi, energeetika ning telekommunikatsiooni projektidele kokku 165 miljonit eküüd laene.

Tollane kindel ELi liikmekandidaat Norra sai 1994. aastal oma energeetikaprojektidele laene rohkemgi kui ükski kolmest tulevasest liikmest eraldi - 100 miljonit eküüd. Ajal, mil oldi veel kindlad nii Austria kui Skandinaaviamaade peatses liitumises Euroopa Liiduga, otsustati nelja riigi projektidesse kahe aasta jooksul investeerida kokku kuni miljard eküüd. Pärast Norra rahvahääletust selgus, et osa lubatud eraldustest läheb väljaspoole ELi piire.

Juba üle 25 aasta on Euroopa Investitsioonipank raha laenanud ka projektidele väljaspoole ELi liikmesriike. Aafrika, Aasia ja Ladina-Ameerika arengumaade kõrval on järjest olulisemat positsiooni EIB silmis võitmas

 

Ida-Euroopa.

1990. aastal nii Poolas ku Ungaris kolme projektiga alustanud EIB on tänaseks oma kohalolekut Ida-Euroopas märgatavalt suurendanud. 1994. aastal anti projektidele kümnes Ida-Euroopa riigis laene kokku 957 miljoni eküü ulatuses. Kogu 12-liikmelisest Euroopa Liidust väljaspoole läinud laenudest moodustas see märkimisväärse osa - 36%. Võrdluseks võib tuua, et EIB-st hoopis paremini tuntud Maailmapank laenas 1994. rahandusaastal Ida-Euroopa riikide valitsustele vaid veidi enam: 1,1 miljardit eküüd. 1990. aastast alates on EIB Ida-Euroopale andnud laene kogusummas 2,7 miljardit eküüd.

Prioriteetseteks valdkondadeks Ida-Euroopas on Euroopa Investitsioonipangale transport, telekommunikatsioonid, energeetika ja tööstus. Laene on antud ka riiklikele investitsioonipankadele, et need saaksid raha edasi laenates toetada (eelkõige väike-) ettevõtluse arengut riigis. Sageli on EIB projektide kaasfinantseerijateks teised arengupangad nagu Maailmapank ning Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank (EBRD), aga ka näiteks Euroopa Liidu PHARE programm. Juhul, kui laenu taotleb valitsus, eeldatakse, et ka riigi osa projekti rahastamisel oleks tuntav.

 

Süüdistused väheses avatuses

Euroopa Investitsioonipanga kritiseerijatele ei meeldi panga juures paljud asjad. Tihti on EIB-d süüdistatud tema väheses avatuses väljast tulevale mõjule. Nii Maailmapank kui tema noorem vend EBRD on muutumas järjest avatumaks konstruktiivsele dialoogile pangaväliste ekspertide ja kodanike ühendustega (valitsusväliste organisatsioonidega). On selge, et selline dialoog tuleb arengupankade projektide ja poliitikate kvaliteedile ainult kasuks. Euroopa Investitsioonipank hoiab aga siiani kõikvõimalikku projekte puudutavat infot võimalikult kitsa ringi spetsialistide seas.

Samas investeeritakse ju osaliselt (ELi) maksumaksjate raha ning oleks loomulik, kui asjahuvilistel kodanikel oleks suurem juurdepääs projekte puudutavale infole. Samas ei saa märkimata jätta, et paljude sõltumatute ekspertide hinnangul on EIB spetsialistide tase tunduvalt parem ja ühtlasem, kui näiteks Maailmapanga või EBRD töötajatel.