Hakka blogi jälgijaks - sisesta oma meiliaadress ja saad teated uutest juttudest siin
Email again:

Keskkonnakaitse finantseerimisest Eestis 13.03.1998

Looduskaitsealaseid töid VI, lehekülg 70-74
Print

Artikkel Looduskaitseringi juubelikogumikus.

Taustaks

Kuidas klassifitseerida sellist tegevust nagu keskkonna kaitsmine? Inimkonna arvukus on kasvamas ja hetkehuvidest lähtuvalt kõlaks loogiliselt, et kogu jõupingutused tuleks suunata inimkonna vajaduste rahuldamisele. Mis tähendaks, et inimkonna ellujäämisele ja arengule suunatud majanduslikule tegutsemisele oleks ebasünnis piiranguid seada.

Käesoleva sajandi lõpul üha laienevat mõju nautiva vabaturumajanduse idee kohaselt suudab kõige efektiivsemalt majandada erasektor ja avalik sektor (riik) peaks erasektori majandustegevusse omapoolsete piirangutega võimalikult vähe sekkuma. Keskkonnakaitse on (enamasti) avaliku sektori poolt seatud üks paljudest piirangutest erasektori (või üksikisikute) vabale tegutsemisele. Keskkonna säästmine on kallis ettevõtmine. Sedavõrd kallis, et avalik sektor on jätnud keskkonnakaitse rahastamise suuresti erasektori kanda.

 

Kuidas rahastatakse keskkonnakaitset Eestis?

Eesti riigieelarve maht on hetkel suurusjärgus 15 miljardit krooni. Aastas kulutatakse Eestis erinevate osapoolte poolt keskkonnakaitsele kokku umbes 1,5 miljardit krooni, mis on kahtlematult suur summa.

Süüvimata esialgu erinevate osapoolte panusesse keskkonnakaitsesse investeerimisel, on näha, et taasiseseisvumisele järgnevalt on keskkonnakaitselised kulutused Eestis igal aastal kasvanud (vt. tabel 1). Eesti enda ja välisriikide tehtud kulutuste võrreldavuse huvides tuuakse kõik summad järgnevalt USA dollarites.

 

Tabel 1. Keskkonnakaitselised kulutused Eestis aastatel 1992-1996 (miljonit USA dollarit)

Aasta

1992

1993

1994

1995

1996

Keskkonnakaitselised kulutused

31,1

32,6

68,1

78,2

122,8

 

Olulisemad keskkonnakaitsesse investeerijaid on Eestis

1) Riik

2) Kohalikud omavalitsused

3) Keskkonnafond

4) Ettevõtted

5) Välisriigid ja -organisatsioonid

Nagu näha, finantseeritakse riigi poolt (Riigieelarvest) vaid osa kogu keskkonnakaitselistest kulutustest. Seejuures on aga oluline, et kogu keskkonnakaitseliste kulutuste kasvu kõrval on ka riik suutnud eraldisi keskkonnakaitsele aasta-aastalt suurendada. Kui 1992. aastal eraldas Eesti riik keskkonnakaitsele 1,2 miljonit dollarit, siis 1996. aastal juba 24,1 miljonit dollarit. Veelgi suurem on olnud kohalike omavalitsuste keskkonnakulutuste kasv: 0,04 miljonilt dollarilt 1992. aastal 10,7 miljoni dollarini 1996. aastal.

Riigi- ja kohalike eelarvete kõrval on oluliseks keskkonnaprojektide rahastajaks ka Eesti keskkonnafond. Keskkonnafond saab oma laekumised keskkonda saastavatelt või loodusvarasid tarbivatelt ettevõtetelt. Suurema osa laekumistest keskkonnafondi moodustavad saastekahju hüvitised, loodusvara kasutusõiguse tasud ja erastamisest laekuvad vahendid. Keskkonnafondist saavad oma keskkonnakaitselisteks ettevõtmiseks raha taotleda nii kohalikud omavalitsused kui valitsusvälised organisatsioonid. 1996. aastal eraldas keskkonnafondi mitmesugusteks projektideks kokku 6,7 miljonit dollarit, millega kaeti ligi 3% Eestis tehtud keskkonnakaitselistest kulutustest.

Eesti ettevõtete keskkonnakaitselised investeeringud on viimastel aastatel kasvanud kõige kiiremini: 34,3 miljonilt dollarilt 1995. aastal 67,5 miljoni dollarini 1996. aastal.

 

Välisabi ja -laenud keskkonnakaitsele

Lisaks erinevatele kohalikele osapooltele (riik, omavalitsused, keskkonnafond, ettevõtted) on keskkonnakaitse rahastamisel Eestis oluline roll ka välisriikidel ja -organisatsioonidel. Välisosalus Eestis teostuvatele keskkonnaprojektidele väljendub kas laenudes või tagastamatus abis.

Otse keskkonnakaitseks on Eesti seni võtnud kolm välislaenu. Maailmapangalt on võetud 2 miljoni dollari suurune laen Haapsalu ja Matsalu lahe keskkonnaprojekti finantseerimiseks; Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupangalt on võetud kaks laenu reovee- ja veekäitlussüsteemide korrastamiseks Tallinnas (23 miljonit dollarit) ja Eesti väikelinnades (11 miljonit dollarit). Keskkonnakaitseline komponent on sisaldunud ka riigi poolt võetud energeetikalaenudes ja põllumajanduslaenus.

Välisabi on välisriikide või rahvusvaheliste organisatsioonide poolt tehtud panus teise riigi arengusse, mida abi saav riik ei pea (näit. erinevalt välislaenudest) tagasi maksma. Maailma arenenumatel (rikkamatel) riikidel on tavaks kulutada igal aastal teatav summa tagastamatu abi kujul vähem arenenud riikides (arengumaades ja üleminekumajandusega riikides). Keskkonnakaitse on vaid üheks valdkonnaks, millele välisabi antakse. Näiteks Ida-Euroopa riikide poolt 1990ndate aastate esimesel poolel saadud välisabist on olnud keskkonnakaitsele suunatud umbes 10%.

Eesti on olnud 1990ndatel aastatel teiste Ida-Euroopa riikide taustal keskkonnakaitselise välisabi saamisel märkimisväärselt edukas. Viie aastaga (1992-1996) on Eesti saanud keskkonnakaitselist välisabi kokku 75,5 miljoni dollari väärtuses. Välisabist on kaetud nimetatud aastatel keskmiselt 22% kõigist Eestis tehtud keskkonnakaitselistest kulutustest (vt. tabel 2).

 

Tabel 2. Välisabi osakaal Eestis tehtud keskkonnakaitselistes kulutustes aastatel 1992-1996 (protsenti)

Aasta

1992

1993

1994

1995

1996

Välisabi osakaal keskkonnakaitselistes kulutustes

49,2

20,3

37,5

18,0

11,3

 

Suurem osa keskkonnakaitselisest välisabist on olnud suunatud Läänemere kaitsele ning õhusaaste vähendamisele. Samuti on välisabist rahastatud keskkonnakaitselist koolitust, jäätmekäitlust, endiste sõjaväeobjektide jääkreostuse likvideerimist, mõistliku ressursikasutuse ja energiasäästu juurutamist, kohalikele kütustele üleminekut jne.

Kolmandik Eesti poolt saadud keskkonnakaitselisest välisabist on tulnud Soomest; teise kolmandikuga on keskkonnakaitset Eestis tagastamatu abiga toetanud Euroopa Liit oma Phare ja Life programmide raames. Kolmas kolmandik keskkonnakaitselisest välisabist on tulnud kokku 8-lt riigilt (Kanada, Norra, Rootsi, Saksamaa, Shveits, Taani, USA, Ühendatud Kuningriik).

 

Kasutatud kirjandus

1. Eesti Vabariigi keskkonnaministeerium, 1997. Eesti keskkond 1996. Tallinn, 96 lk.

2. Euroopa Majanduskomisjon, 1996. Keskkonna ülevaade - Eesti. Tallinn, 85 lk.

3. Mardiste, P., 1996. Eesti keskkonnaprojektide finantseerimise välisosalus. Bakalaureusetöö TÜ Geograafia Instituudis. 57 lk.

4. UN-ECE Working Group of Senior Government Officials Environment for Europe, 1995. Integrated Report on Environmental Financing. Sofia, 20 p.