Hakka blogi jälgijaks - sisesta oma meiliaadress ja saad teated uutest juttudest siin
Email again:

Põlevkivi - kas Eesti jääbki kliimat soojendama? 15.11.2003

Eesti Loodus,
Print

Eesti energeetika-alastes tulevikuvisioonides on hakatud rääkima põlevkivil baseeruvast elektritootmisest tühise osa järk-järgulisest asendamisest keskkonnasõbralike alternatiividega. Teisiti ei saakski looduskeskkonda ja inimest tervist väärtustavas rahvusvahelises situatsioonis arvata, kuigi Eesti reaalsuses on tegu kahjuks sisutühja poliitilise korrektsusega, mille rakendumist tõsiselt ei soovita.

Üht tõsisemat keskkonnaprobleemi - kliimamuutusi - esile kutsuv fossiilse kütuse põlevkivi põletamine muutub varsti mitmes mõttes kalliks; seda nii loodusele, tervisele kui rahakotile. Me kõik oleme Eestis sellele saastavale tegevusele heldelt peale maksnud, sh oluliselt vähendatud keskkonnamaksude kujul. Paraku on seni toimiv põlevkivi varjatud ja avalik subsideerimine teadlikult piiranud keskkonnasõbralikumate alternatiivide (näiteks tuulel ja biomassil baseeruva elektritootmise) laialdast levikut. Põlevkivi põletamise kõiki väliskulusid arvestades peaks Eestis põlevkivielektri hind tarbijale olema märksa kõrgem kui see täna on. Ilmselt väga ebapopulaarne seisukoht, aga samas ainuke võimalik alguspunkt tegelikule taastuvatele energiaallikatele üleminekul.

Narva jaamade eluea pikendamisse lõputult raha (sh Euroopa Liidu maksumaksja oma) kühveldades ujume vastuvoolu ja vaid süvendame Eesti sõltuvust saastavast põlevkivist. Eesti muidu traditsiooniliselt liberaalsetel valitsusetel võiks jätkuda julgust kaotada põlevkivi kunstlik turueelis. Vaid nii saab hakata täitma Euroopa Liidule lubatud taastuvate energiaallikate vähemalt 5%-lise osakaaluni jõudmist elektrienergia tootmises aastal 2010. Ning sedavõrd madalale ei tohiks latti niikuinii jätta; reaalne oleks eesmärgiks võtta märksa suurem taastuvate energiaallikate osakaal.

Eesti energeetika vajab uut mõtlemist. Uus mõtlemine pole diskussioon sellest, mitu Narva jaama katelt moderniseerida või sellest, kas lubada/mitte lubada põlevkivi kaevamist looduskaitseala või endise kolhoosilauda alt. Üheks peamiseks takistuseks põlevkivi alternatiivide jõulisel rakendumisel Eesti ongi energeetikute peades valitsev nägemuste (põlev)kivistatus. Kuna põlevkivi on olnud elektritootmise aluseks suure osa möödunud sajandist, siis peetakse seda loomulikuks, paratamatuks ja ainuvõimalikuks ka sel sajandil. Võimalik, et me oleme seni alahinnanud ka põlevkivi-meeste lobby tugevust Tallinna võimukoridorides. Mis muu saab olla näiteks tuuleenergia arendamist suretava uue madala kokkuostuhinna taga?

Eesti Roheline Liikumine on oma alternatiivses keskkonnapoliitikas sõnastanud ka energeetika valdkonna peamise eesmärgi Eesti jaoks - taastuvate energiaallikate osakaalu tõstmine elektritootmises 15%-ni aastaks 2010. Me usume, et tõsise soovi korral on see saavutatav. Selleks tuleks lõpetada (põlev)kivistunud dogmade kummardamine ning alustada progressiivse ja julge tegevusplaaniga. Viitamine näiteks Kirde-Eesti sotsiaalsetele ja rahvuslikele probleemidele on vaid mugav vabandus põlevkivi kütmise status quo säilitamiseks. Näiteks Inglismaa ja Saksamaa kaevanduspiirkondade ümberkujundamisest oleks meilgi piisavalt õppida.

Jõuliselt tuleks alustada elektrienergia tootmise detsentraliseerimist ruumis - elektri transport ühest Eesti nurgast on ebarentaabel. Siinkohal ei mõelda lahendusena sadade veskitammide taastamist hüdroenergia saamiseks, sest hüdroenergia potentsiaal on Eestis väike ning sel on negatiivne mõju jõgede veerezhiimile ja vee-elustikule. Toetada tuleb energeetikaprojekte, mis baseeruvad elektrienergia ja soojuse koostootmisel, nagu ka kaasaegsete efektiivsete ning loodussõbralike energiatehnoloogiate tutvustamist ja rakendamist. Täiendada tuleb majandushoobasid taastuvenergia toetamiseks, sh toetada taastuvallikatest vedelkütuste tootmist ja tarbimist. Energiasäästu propageerimine ja konkreetsete rakenduste selgitamine on valdkond, mis ei tohi ununeda tahaplaanile.

Kahjuks ei saa mööda ka tuumaenergia teemast, kuna Eesti energia-mehed on asunud ühiskonda süstima arusaama tuumaenergia paratamatusest Eesti jaoks. Kuigi on selge, et Eestisse tuumajaama ei tule, pole lahenduseks ka Baltimaade ühine investeering Ignalina uude tuumaelektrijaama Leedus. Esiteks on tuumajaam on tänases kiiresti muutuvas maailmas liiga kallis ja paindumatu lahendus, teisalt pole keskkonnaprobleemide delegeerimine teise riiki lihtsalt eetiline.