Hakka blogi jälgijaks - sisesta oma meiliaadress ja saad teated uutest juttudest siin
Email again:

Ülevaade Maailmapanga ajaloost 01.12.1995

Rahvusvahelised finantsinstitutsioonid, Ida-Euroopa ja keskkond, lehekülg 1-3
Print

Maailmapangast lühiülevaadet andev artikkel pole juhuslikult sattunud käesoleva väljaande esimesse numbrisse. Ka Eestis leiab Maailmapanga nimi üha sagedamini nimetamist, kuid sellegipoolest on üldsuse informeerituse tase nimetatud institutsioonist ilmselt suhteliselt madal. Järgnevalt üritatakse ühe kõrvaltvaataja nägemuse järgi anda suhteliselt lihtsas keeles põgus ülevaade Maailmapanga senisest ajaloost.

Maailmapanga loomisest rääkides oleks otstarbekas hoida silme ees 1944ndaks aastaks maailmas kujunenud üldist olukorda. Oli selge, et Teine maailmasõda on peatselt lõppemas ning üksmeelele oldi jõudmas seisukohas, et sarnase kaose ärahoidmiseks tulevikus, nagu ka käimasoleva sõja tagajärgede likvideerimine, eeldab senisest aktiivsemat rahvusvahelist koostööd kõige erinevamates valdkondades.

Elavalt käis ettevalmistus Rahvasteliidu järglase, ÜRO, loomiseks (ÜRO asutamiseni jõuti 1945. aasta sügisel). Vähemalt niisama aktiivselt arendati ka kaoses olnud majanduse turgutamise stsenaariume oodatavaks rahuajaks.

 

Bretton Woods

1.-22. juulini 1944 peeti 44 riigi osavõtul USAs New Hampshire’ osariigi väikelinnas Bretton Woodsis valitsustevaheline rahandusalane konverents, mille käigus jõuti kokkuleppele kolme organisatsiooni - Maailmapanga, Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) ja Rahvusvahelise Kaubandusorganisatsiooni (ITO) loomises. Et kaubandusorganisatsioon kohe hääbus ja IMFist tuleb juttu edaspidi, keskendutakse järgnevalt Maailmapanga vaatlemisele. Nagu pandi kirja Maailmapanga asutamislepingusse (Articles of Agreement), on panga eesmärgiks kaasa aidata liikmesriikides toimuvale ülesehitusele ja arengule sinna investeeringute suunamise läbi.

Tollase Maailmapanga (International Bank for Reconstruction and Development, IBRD — mitte segi ajada Euroopa panga EBRDga — P.M.) esmase ülesandena nähti pikaajaliste laenude võimaldamist sõjas kannatanud Euroopa riikide majanduse jaluleaitamiseks. Ent uue organisatsiooni käimalükkamine võttis valitsustevaheliste eriarvamuste tõttu nii palju aega, et USA poolt 1947. aastal Euroopa abistamiseks välja pakutud Marshalli plaan sai reaalsuseks enne. Marshalli plaani raames leidis sõjajärgses Lääne-Euroopas rakenduse üle 13 miljardi dollari, Maailmapank laenas majanduse taastamiseks Euroopas välja 3 miljardit dollarit.

 

Suund arengumaadesse

Nagu üks Maailmapanga ristiisasid lord Maynard Keynes juba Bretton Woodsis ennustas, pööras Maailmapank 1950ndatel pilgu Euroopalt hoopis iseseisvuvate arengumaade poole. Otsesest koloniaalvõimust vabanenud noored riigid Aafrikas, Aasias ja Ladina-Ameerikas sattusid rahalistes raskustes olles uue isanda, Maailmapanga, huviorbiiti.

Kuni 1970ndateni toetus Maailmapank arengumaadele laene andes oma 1947/48 aasta aastaaruandes (Annual Report) toodud praktilisele arengufilosoofiale. Nimetatud aruandes väljendati muret ühelt poolt vaeste riikide ning teiselt poolt Põhja-Ameerika ja Euroopa riikide arengutaseme ja elustandardi suure erinevuse üle. Pank otsustas hakata probleemi lahendama laenudega arengumaade infrastruktuuriprojektidele (transport, elektrijaamad, kommunikatsioonid) ja põllumajandusele (monokultuurid) lootuses, et see saab edasise majanduskasvu katalüsaatoriks. Oodatud arenguhüpet aga ei järgnenud — kui 1948. aastal oli maailma vaeseima ja rikkaima riigi ühe elaniku kohta arvutatava rahvusliku koguprodukti suuruse (per capita GNP) suhe 1:13, siis 1990ndateks on see suhe kasvanud 1:60le.

Eriti Maailmapanga algusaegadele viidates on sõltumatud eksperdid ette heitnud kohalike huvide ignoreerimist — tegeletud on pigem projektidega, mida peakorteris Washingtonis mugavam on olnud ette valmistada — teedeehituse ja niisutusprojektide ettevalmistamine on sarnane nii arengu- kui tööstusriikide puhul. Kuna Maailmapanga algatatud projektid arengumaadele piisavalt palju sisse ei toonud, võtsid need kasvõi eelmiste lenude intresside tasumiseks üha uusi laene. Juba aastal 1961 jõuti olukorrani, kus arengumaad maksid Maailmapangale tagasi rohkem, kui see neile välja laenas.

 

Maailmapanga kasv

Kui oma tegevuse kahel esimesel aastakümnel oli Maailmapanga kasv ja areng veel dünaamiline, siis Vietnami sõja-aegse USA kaitseministri Robert McNamara saamine panga presidendiks 1968. aastal tähistas Maailmapanga haarde tunduvat laienemist. Just McNamarat loetakse meheks, kes tegi tollasest arenguagentuurist tänase kõikjale ulatuva Maailmapanga. McNamara 13 tööaastat Maailmapangas nägid aasta jooksul antavate laenude kogusumma kasvu 953 miljonilt 12,4 miljardi dollarini (reaalhindades oli kasv kuuekordne) ning panga töötajaskonna arvukuse neljakordset kasvu.

Ka McNamara aastatel oli kuni 2/3 projektidest seotud infrastruktuuri väljaarendamisega (suured tammid, maanteed), kuid kiiresti kasvas nn. uut tüüpi arenguprojektide osa. Maapiirkondade ning põllumajandusliku tootmise arendamisega oli 1981. aastal seotud 31% kõigist projektidest. Paraku polnud needki väga edukad. 1970ndate põllumajandusprojektidele tagasi vaadates tunnistas 1989. aastal juba ka Maailmapank ise McNamara-aastate “uue stiili” põllumajandusprojektidest 45% ebarahuldavateks. Valitsusvälised organisatsioonid suhtusid toimunusse muidugi veelgi kriitilisemalt.

1980ndatel aastatel sai Maailmapanga lemmikteemaks strukturaalne ümberkorraldamine (Structural Adjustment). Ümberstruktureerimisprojektid hõlmasid varsti veerandi Maailmapanga projektide mahust. Tegu oli enneolematult suurte laenudega (tüüpiliselt 100-500 miljonit dollarit), millega kaasnesid väga karmid ettekirjutused valitsustele. Reaalsuses ei kulgenud riigielu ümberstruktureerimine alati nii, nagu majandusteooriad ette nägid. Kõige paremini on Maailmapanga ja IMFi ümberstruktureerimispoliitika heauskse järgimise tulemused näha Mehhikos, mis 1994. aasta detsembris sisuliselt pankrotini jõudis.

 

1990ndad aastad

1990ndatel on Maailmapank järjest jõulisemalt rõhutamas erasektori kaasamise vajadust. Maailmapanga gruppi (World Bank Group) kuuluv Rahvusvaheline Finantskorporatsioon (International Finance Corporation, IFC) loodi erasektorile laenude andmiseks juba aastal 1956. 1988. aastal loodi Maailmapanga grupi seni noorim institutsioon, MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency), mis jagab laenude asemel garantiisid arenenud riikide erafirmadele investeerimisel arengumaadesse.

Just IFC ja MIGA osa Maailmapanga grupi laenuportfellis on viimastel aastatel märgatavalt suurenenud. Kui ka nende otsene (rahaline) panus pole olnud väga suur, siis tuleb arvestada seda, et IFC ja MIGA ülesandeks on eelkõige erasektori julgustamine täiendavaks investeeringuks. Nii lisandub igale Maailmapanga poolt projekti pandud dollarile reeglina vähemalt 5 dollarit erakapitali.

1995. aasta 1. juulil, vaevalt kuu pärast eelmise presidendi Lewis Prestoni surma sai Maailmapanga presidendiks (ametipost, millel on alati ameeriklane) James Wolfensohn. Oma esimese poole tööaasta jooksul on Wolfensohn palju rääkinud vajadusest Maailmapanka reformida. Oma sõnade elluviimiseks on tal aega 5 aastat.


Maailmapanga presidendid

Eugene Meyers1946
John J. McCloy1947-1949
Eugene Black1949-1962
George Woods1962-1968
Robert McNamara1968-1981
Alden W. Clausen1981-1986
Barber Conable1986-1991
Lewis T. Preston1991-1995
James D. Wolfensohn1995-