Hakka blogi jälgijaks - sisesta oma meiliaadress ja saad teated uutest juttudest siin
Email again:

Eesti Roheline liikumine 28.02.2003

Lehed ja tähed 2003, lehekülg 76-77
Print

Kes just igapäevaselt Eesti keskkonnamaastikult toimuvat ei jälgi, oskab Eesti Rohelist Liikumist siduda peamiselt 1980ndate lõpu fosforiidisõja ning tollase poliitilise protestiliikumisega. Eesti Roheline Liikumine asub 2003. aastal tähistama oma 15. sünnipäeva ning on leidnud oma selge nišši Eesti keskkonnaliikumises - "keskkonnavälised" teemad nagu planeeringud, tarbimine, transport ja energeetika.

2002. aasta oli Eesti Rohelise Liikumise jaoks mitmete uute tegevuste alustamise aastaks. Koostöös teiste Eesti suuremate keskkonnaorganisatsioonidega jõuti aasta algul Eesti Keskkonnaühenduste Koja (EKO) asutamiseni ning oldi aasta teisel poolel EKO sekretariaadiks. Eesti Rohelise Liikumise aastatepikkune töö illegaalse metsaäri tõstatamisel Eesti metsanduse keskse probleemina jõudis 2002. aastal tänu Lahemaa röövraiete meediakajastuse avalikkuse teadvusesse. Praktilise panusena metsanduse arendamisse alustas ERL metsanduse audiitorite praktilise koolitusega. Eesti liitumisprotsess Euroopa Liiduga sundis ka meid üha rohkem selle võimalikke keskkonnamõjusid vaagima; ERL lõi kaasa mitmete vastavate arengukavade ja strateegiate (Riiklik Arengukava, ISPA strateegiad) kommenteerimisel ning tegi Eesti keskkonnaprobleemide selgitamiseks rohkem kui eales varem lobbytööd Brüsselis. 2002. aasta kulges ka ERL esimese kohtuvaidluse tähe all - kaebasime kohtusse majandusministeeriumi, kuna see jättis hindamata põlevkivienergeetika tegevuskava keskkonnamõjud.

Lisaks oli 2002. aasta Eesti Rohelise Liikumise kui organisatsiooni jaoks mitmeski mõttes eriliseks. Uuendati juhatust, palgati uus tegevdirektor, määratleti organisatsiooni lühi- ja pikaajalised eesmärgid, sõnastati oma keskkonnapoliitika, võeti kasutusele uus logo. Ehk kokkuvõtvalt: Eesti Roheline Liikumine on seadnud end tänastele oludele paremini vastavaks ning on valmis uuteks väljakutseteks.

ERL 2003. aasta olulisemad tegevusvaldkonnad

Kuna klassikalise looduskaitsega tegeleb Eestis arvukalt valitsusväliseid keskkonnaorganisatsioone, on Eesti Roheline Liikumine neist keskendunud peamiselt vaid metsakaitsega seonduvatele küsimustele. Kindlasti jätkame koostööd valitsusasutuste ning parlamendiga, et Eestis lokkav varimetsandus kontrolli alla saada. Mittetulundusühingu Eesti FSC Töögrupp liikmena toetame FSC metsasertifitseemise arengut Eestis ning ergutame heade äritavade rakendamist Eesti metsatööstuses.

Koostöös Läti ja Leedu sõsarorganisatsioonidega saab 2003. aastal täishoo planeeringute jälgimise projekt Eestis. Kavas on silm peal hoida suurema võimaliku keskkonnamõjuga detail- ja üldplaneeringutel üle Eesti. Et nimetatud projekti võimalused on piiratud, keskendutakse peamiselt (aga mitte ainult) planeeringutele rannaaladel ning saartel. Kaunis ja veel suhteliselt puutumatu rannajoon on Euroopa kontekstis Eesti oluliseks eripäraks ja rikkuseks ning selle säilitamine peaks olema riigi oluliseks prioriteediks. Viimased valusad näited pankrannikute lõhkumisest näitavad ilmekalt kinnisvaraarendajate suurenevat survet rannaaladele. Jälgides ja kommenteerides rannaalade kasutuse planeerimist, loodab Eesti Roheline Liikumine seal halvimat ära hoida.

Raiskava tarbimisühiskonna kritiseerimine ja säästlike tarbimisharjumuste propageerimine on valdkonnad, millega Eestis seni suhteliselt vähe tegeletud. Leviv tarbimishullus ja kasvavad prügimäed viitavad vajadusele vasturünnakuks ning ERL jaoks saab säästva tarbimise teema lähiaastatel üheks olulisemaks tegevusvaldkonnaks. Oleme selleks juba alustanud koostööd ÜRO Keskkonnaprogrammiga (UNEP) ning loodame jõuda mõistliku tarbimise arendamisest huvitatud osapooltega 2003. aastal säästva tarbimise koalitsiooni loomisele. Koalitsiooni ideeks on kolmanda sektori, kaupmeeste ning asjassepuutuvate valitsusasutuste koostöös säästvama tarbimismudeli saavutamine Eestis.

Transpordisektor on üks Eesti valulapsi: transiitkaubanduse kui majanduskasvu kiidetud tagaja kõrval on see üks suurimaid keskkonnareostajaid Eestis. Eesti Rohelise Liikumise transporditöörühmal tegevust 2003. aastal jätkub; peamiselt keskendume raudtee reisijateveo väljavaadete uurimisele ning autokesksele linnatranspordile alternatiivide pakkumisele. Eelmise linnavalitsuse algatatud Tallinna massiivne teedearendus suurendab linlaste sõltuvust autost ning see pole kindlasti ei keskkonnasõbralik ega säästlik. Jalgratta ning muu kergtranspordi propageerimist ning inimkeskset linnaruumi arendamist  kavatseb ERL jätkata nii Tartus kui Tallinnas. Maailmapanga ja Euroopa Liidu abifondi ISPA toetatavad maanteearendusprojektid on samuti autokeskse transpordipoliitika viljad ning on jätkuvalt Eesti Rohelise Liikumise huviorbiidis. Maikuu teisel nädalavahetusel saab toimuma arvult neljateistkümnes suur roheliste rattaretk, mille rõhk saab senisest enam olema keskkonnakasvatuslik.