Hakka blogi jälgijaks - sisesta oma meiliaadress ja saad teated uutest juttudest siin
Email again:

Kahekõne: looduskaitse hakkab meile tõelist kasu tooma 50 aasta pärast 10.04.2004

Postimees, lehekülg 14
Print

Postimehe inervjuu Peep Mardiste ja Jaak Tambets'iga

Natura 2000 looduskaitsealade võrgustiku projekt ei ole tegelikult meie jaoks hirmus õnnetus ja läbikukkumine ning Euroopa Liidu tänaste rangete looduskaitsenõuete täitmine maksab meile hiljem kuhjaga tagasi.

Peep Mardiste: Natura 2000ga seoses tegelikult midagi väga uut Eestis ei tehta, meie looduskaitsetraditsioon on tugev ja vana, vaid üldine suund on natuke teine. Siiani oleme kaitsnud mingeid konkreetseid objekte, üksikuid puid, toredaid kivisid või kotkast. Aga see lähenemine, kus kaitstakse laiemaid elupaigatüüpe, on meile uus ja harjumatu, aga kindlasti väga vajalik. Kui algselt tegeles iga Euroopa riik mingite üksikute maalappide kaitsega, siis nüüd lõpuks on need seotud läbimõeldult suureks ühtseks kaitsealade võrgustikuks ja see on täiesti uus kvaliteet.

Jaak Tambets: Kaitsealad valib iga riik ise, kuid EL on paika pannud nende kriteeriumid. Alade kaardi peame 1. maiks valmis saama ning nende kaitsmine sõltub edaspidi meist. Ajalehti lugedes võib tunduda, et Natura on Eestis tõesti väga halvasti läinud, palju olevat kaebusi. Samas võiks aga näiteks tuua Soome, kus saadi Natura-alade kaardistamise kohta üle 10 000 kaebuse, millest paljude lahendamiseks tuli riigil kohut käia.

Eestis tuli vastavale küsitlusele 700 vastust, millest kõik pole sugugi kaebused, vaid näiteks lihtsalt küsimised. Siin on tähelepanuta jäänud ka tõsiasi, et Euroopa Komisjoni huvitavad Natura aladel vaid ökoloogilised kriteeriumid. Probleemid maaomanikega tuleb igal riigil ise lahendada.

Mardiste: Muide, kui meie praegu oleme tänu liitumisele sunnitud oma looduskaitset tõsisemalt võtma, on see meile ilmselt 50 aasta pärast väga suur trump. Meil pole seetõttu võib-olla nii palju võimalusi oma majanduses hetkel üht-teist arendada, aga pikemas perspektiivis läheb puutumatu looduse suur osakaal suuremasse hinda kui tänane viljakas põllumaa või põlevkiviväli. Praegu võime viriseda, et me ei saa niipalju metsa raiuda ja uusi sadamaid ehitada, kuid hiljem on meie sood ja loodusilmelised metsad ai-nult trumbiks. Loodushoid ei tähenda ainult keelamist, see tähendab puhkamist, turismi, maalähedast põllupidamist ja inimväärset elukeskkonda. Miks elanikud täna Tallinnast või Londonist põgenevad ja linna taga uut elamist otsivad?

Tambets: Kui jagada looduskaitse tagajärjed perspektiivi pikkuse järgi, siis kõige rohkem proteste tekib meil n-ö lühikese perspektiivi suhtes. Omanik mõtleb, et kui ma oma metsa kohe maha võtta ei saa, jään ilma suurtest rahasummadest. Aga pika aja jooksul võib see maha võtmata jäänud mets tuua rohkem raha sisse kui puit. Muidugi tuleb aru saada ka omanikust, kes peab elama nüüd ja praegu.

Kas või Kagu-Eesti vaesed piirkonnad, kus pole tööd ja leiba piisavalt ning peamiselt metsale loodetaksegi. Ometi on Eestis väga vähe metsaomanikke, kelle kinnistu suurus võimaldaks kas või keskmiseski perspektiivis vaid metsast elada. Selleks ongi Eesti ühiskonnal tarkust vaja, et leida mõistlik tasakaal inimeste ja looduse huvide vahel.

Mardiste: Tuleb kummutada arusaam, et kaitseala tähendab, et sinna tõmmatakse aed ümber, ja eraomanik, kelle maa juhtub kaitse all olema, ei saa seal enam midagi teha. Olin nädala eest Gruusias Boržomi rahvuspargis, kus välisraha toel on leitud koostööviis, kus kaitsealal elavad inimesed saavad sellest otsest kasu ja toetavad kaitsepüüdlusi. Investeeritud on turismipotentsiaali, on parandatud külateid ja -koole, kohalikud elanikud saavad oma hobustega turiste sõidutada, neile oma talus kodujuustu müüa ja peavarju pakkuda. Massiturismipaik kaitseala muidugi ei ole, aga ta ei sulge võimalusi elanikele ja maaomanikele tulu teenimiseks, pigem vastupidi.

Arvan, et hetkel tekkinud protest Natura 2000 vastu on teadmatusest kantud. Omanikud hindavad ohtu üle, nad ei ole Natura olemusest täpselt aru saanud ja neil on tohutu hirm selle ees, et kõik keelatakse ära.

Mis pole midagi imelikku, kuna infot on vähe jagatud. Keskkonnaministeerium on alahinnanud maaomanike hirmusid ja pole taas kord osanud huvigruppe piisavalt kaasata ja informeerida. Naturaga seoses on loodud väga head andmebaasid, tohutu hulk tarku inimesi on metsad ja sood läbi jalutanud ja ära hinnanud, enamasti välisraha toel. Samasugust tähelepanu ei ole kahjuks pööratud kogutud teabe edastamisele.

Tambets: Aastaid arvati, et Natura 2000 kaitsealade võrgustiku rakendamine on Eesti jaoks vaid väike tehniline probleem, sest «oleme ju kõik metsas käinud ja seal käpalisi näinud». Meie loodus on tõesti samadel laiuskraadidel asuvate teiste riikide ja piirkondade omaga võrreldes suhteliselt hästi säilinud. Alles päris viimasel ajal on hakatud taipama, kui palju teadmisi ja aega selleks on kulunud ja kulub edaspidigi. Info jagamine omanikele jäi ehk tõesti napiks. Peame aga arvestama, et ministeeriumid koosnevad väikeses riigis ikka vaid käputäiest ametnikest, kes ei jõua parimagi tahtmise juures iga maaomanikuni.

Arvan, et keskkonnaministeerium on teinud Natura 2000 alade selekteerimise ja kaardistamise korraldamisel ning nende kaitse tagamiseks vajalike seaduste loomisel ära hiigelsuure töö. Selle töö tulemuste inimesteni viimisel on minu arvates «pudelikaelaks» maakonna keskkonnateenistus, kus töötab enamasti vaid üks ekspert, kelle õlgadele on pandud üle jõu käiv töö.

Mardiste: EL kaitseb liituvate riikide puutumatut loodust seepärast, et vanadel liikmesmaadel ei ole enam seda, mida kaitsta. Seepärast toetas ka Soome Eesti Narva elektrijaamade õhusaaste vähendamist, kuna see tekitas neile otsest probleemi happevihmade näol. Lisaksin ELiga liitumise mõjude juurde sellise mõtte, et tööstusettevõtted investeeriksid oma puhastusseadmetesse ja filtritesse ilmselt niikuinii, kuigi ilmselt mitte nii lühikese aja jooksul nagu praegu tänu liitumisele. Maailmaturul ei löö saastaja lihtsalt läbi, sest tarbija on keskkonnateadlik. Arvan, et looduskaitse on see, mis tänu liitumisele võidab.

Tambets: Meil on unikaalne võimalus teiste tehtud vigu vältida ja kaitsta loodust ennetavalt. Väga palju kordi kallim on rikutud looduse taastamine, mida nüüd läänes hoolega tehakse. Siin ei piisa vaid traditsioonilise looduskaitse jõupingutustest, loodushoidlik mõttelaad peab juurduma igas eluvaldkonnas.

Tundub aga, et iga riik tahab millegipärast, kas või lühidalt, korrata teiste varem tehtud vigu. Metsanduses näiteks on see tee juba läbi käidud ja praegune areng tundub selgelt olevat säästvama majandamise suunas.

Mardiste: Sellessamas põllumajanduses, kus EL tegelikult doteerib tohutult ka tootmist, väetamist ja looduse hävitamist, on põllumajanduspoliitika muutumas maaelupoliitikaks. Ei toetata enam massilist keskkonnavaenulikku ületootmist, vaid maaelu.

Maaelu püsimajäämise võib tagada turism või hoopis miski muu kui traditsiooniline vilja- ja kartulikasvatus. Eestis on oht, et üritame põllumajandusega jõuda sinna, kus olid Holland või Taani kümme aastat tagasi.

ELi abiraha läheb küll paljus keskkonnainvesteeringuteks, aga võime olla nii rumalad, kus teiste fondide rahaga kahjustame loodust - ehitame kiirteid läbi metsa või kahjustame tähtsaid linnualasid sadamate arendamisega. Saame ka arendada edasi põlevkivienergeetikat, selle asemel, et alternatiive planeerida. Siin on palju kinni planeerijate ja rahajagajate tarkuses.

Tambets: Käisin Taanis ühe endise keskkonnaministeeriumi veeosakonna juhataja maakodus. Juhataja oli väga uhke, tal rippus seinal kaks diplomit. Ühe oli saanud ta isa selle eest, et oli maaparandustööde käigus jõe sirgeks ajanud, teise tema ise selle eest, et ta oli sama jõe kõveraks tagasi väänanud. Mees leidis, et mõlemad autasud olid omas ajas väga väärikad. Ka meie peame mõistma, et elame just selles omas ajas, kus väärtushinnangud kiiresti muutuvad, ning käituma uutele olukordadele vastavalt.

Näiteks Tartu lähedal asuva Alam-Pedja looduskaitseala luhtade ja vanajõgede kraavitamise ja kuivendamisega ei jõutud omal ajal tegeleda. Tänu sellele säilis ulatuslik (pool)looduslik märgala, mis on võimeline puhverdama hulga tulvavett, nii et Tartu ujutatakse siiski vaid haruharva üle. Oleme selle tõttu enam-vähem kaitstud tohutute kahjustuste eest, millega näiteks Reini- ja Maasi-äärsed linnad maadlevad.

Euroliiduga liitumine on palju tööd juurde toonud, aga kui ELi astumist pragmaatikuna vaadata, siis: kui sealt hiljem kahtlemata saadavate hüvede eest tuleb maksta looduse kaitsmisega, siis on see hea vahetuskaup. Lõppeks ma siiski ka ei usu, et meie laiuskraadidel traditsiooniline põllumajandus kedagi rikkaks teeb. Kartulikasvatusega tegelev talupidaja on küll nn õige põllumees, kuid tulevik on kombineeritud maakasutuse päralt.

Üles kirjutanud Liisi Poll